Tất cả
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 15 set
Skin Súng: 6 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
550,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 11 set
Skin Súng: 9 súng (m416 băng giá)
Royale Pass:
Rank: Kim cương
600,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 13 set
Skin Súng: 22 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
700,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 15 set
Skin Súng: 11 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
600,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 560K
Trang Phục: 16 set
Skin Súng: 11 súng (m416 băng giá)
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
700,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 9 set
Skin Súng: 4 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
350,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 7 set
Skin Súng: 3 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 4 set
Skin Súng: 5 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
300,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 240K
Trang Phục: 10 set
Skin Súng: 2 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
300,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 240K
Trang Phục: 8 set
Skin Súng: 4 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 6 set
Skin Súng: 8 sung
Royale Pass:
Rank: Kim cương
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 10 set
Skin Súng: 1 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 7 set
Skin Súng: 5 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
250,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 8 set
Skin Súng: 5 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 9 set
Skin Súng: 4 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
270,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 320K
Trang Phục: 10 set
Skin Súng: 6 súng
Royale Pass:
Rank: Kim cương
400,000đ
Thanh Toán Qua ATM Giảm Còn 320K
Trang Phục: 9 set
Skin Súng: 12 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
400,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 11 set
Skin Súng: 3 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
300,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 7 set
Skin Súng: 7 súng
Royale Pass:
Rank: Bạch kim
270,000đ
Thanh toán qua ATM giảm 20%
Trang Phục: 8 set
Skin Súng: 3 súng
Royale Pass:
Rank: Vàng
250,000đ